Navštivte nás

Podmínky soutěže

Statut a pravidla soutěže
„Horolezecký festival – dej like a vyhraj!“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Horolezecký festival – dej like a vyhraj“ (dále jen soutěž).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Danone a.s.
se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika,
IČO: 45272972, DIČ: CZ45272972
(dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Made by Vaculik, s.r.o.
se sídlem Búdková 28, 811 04 Bratislava
IČO: 35761814
společnost zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo 18652/B
podnikající na území České republiky prostřednictvím
Made by Vaculik, s.r.o.organizační složka
se sídlem Krakovská 25, 110 00 Praha 1
IČO: 27909603, DIČ: CZ 27909603
(dále jen „organizátor“)

2. Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 25. 8. 2017 do 3. 9. 2017.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“):

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a/nebo organizátorovi soutěže anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků řadě přímé.

V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže
Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že:

1. Vyfotí se v sharing boxu.
2. Poskytne souhlas s uveřejněním své fotografie vyfocené sharing boxem v Actimel stanu na festivalu Horolezeckých filmů na facebookovém profilu Actimel.

5. Výherce a výhry v soutěži:
Výhrou v soutěži jsou Actimel produkty na každý den po dobu dvou měsíců (tzn. 60ks). Příchuť výherních produktů bude zvolena pořadatelem.

V rámci soutěže bude vybrán jeden výherce. Výherce soutěže se stane Soutěžící, který získá u své fotografie pořízené sharing boxem v Actimel stanu na festivalu Horolezeckých filmů a uveřejněné na facebookovém profilu Actimel v době trvání soutěže, tj. od 25. 8. 2017 do 3. 9. 2017 do 19:00 hodin nejvíce „liků“.

Výherce bude vyhlášen dne 3. 9. 2017.

Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky

Daň z výhry:
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000,- Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

7. Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita emailová adresa, která byla uvedena při přihlašování v sharing boxu. V případě, že uvedená e-mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Výherce je povinen sdělit pořadateli soutěže na jeho výzvu kontaktní údaje adresáta, kterému má být výhra doručena, do 7 dní ode dne, kdy bude pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Výhra bude adresátovi doručena kurýrem na adresu, kterou pořadateli uvede. V případě, že výhercem uvedená adresa nebude platná a/nebo se pořadateli nepodaří výhru doručit, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do jednoho měsíce od konce příslušného soutěžního kola, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na facebookových stránkách soutěže actimel - https://www.facebook.com/actimelczech/.

Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje tímto každý Soutěžící souhlas s užitím svého díla pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací pořadatele, a/nebo obchodní účely s výrobkem Actimel spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob  podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci vyhlašování soutěže.

8. Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži souhlasí Soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Danone a.s., se sídlem Vinohradská 2929, /151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, DIČ: CZ45272972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1514 jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý Soutěžící na placené INFOLINCE Danone 466 029 777 ve všední dny od 08:00 do 20:00 hodin.

O soutěži informují webové stránky www.actimel.cz

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.actimel.cz