Navštivte nás

Pravidla soutěže Buzzwire - pevná ruka 2018

Úplná pravidla soutěže „Buzzwire – pevná ruka”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Buzzwire – pevná ruka“ (dále jen „soutěž“)“.
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Danone a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, DIČ: CZ45272972, dále jen „Organizátor soutěže”.
2. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ritual communication s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 94455, se sídlem Poděbrady, Palackého 75/III, PSČ 29001, IČO 27075966 dále jen „Pořadatel soutěže“.
3. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v areálu Incheba Areny v rámci akce Running Expo 2018, v prezentačním stánku značky Actimel (dále jen „místo konání soutěže“) od 5. 4. 2018 12:00:00 hod. do 6. 4. 2018 20:00:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).
4. Obecné informace o soutěži
V rámci prezentace značky Actimel bude umístěna aktivita Buzzwire. Úkolem každého soutěžícího bude dostat se vodící tyčkou přes celý obrys lahvičky, aniž by zavadil o konstrukci. Pokud bez dotknutí opíše obrys lahvičky, postupuje o losování o karton Actimelu dle vlastního výběru.
5. Jak soutěžit
5.1.Soutěž je určena osobám starším 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“.
5.2. Z účasti v soutěži mohou byt rozhodnutím Organizátora soutěže nebo Pořadatele soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svoji účastí v soutěži způsobí škodu Organizátorovi soutěže, Pořadateli soutěže či třetí osobě. Dále mohou být vyloučeni účastníci soutěže zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací́, kteří v
souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže, Pořadatele soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.
5.3. Úkolem účastníka soutěže je:
• dostavit se osobně do Incheba arény, do stánku Actimel a
• zde splnit úkol viz bod 4 těchto pravidel a
• v případě splnění úkolu vyplnit kontaktní kartu pro předání výhry.
5.4. Do soutěže se může zapojit každý pouze jednou. Není možné se zapojit do soutěže jiným způsobem. V případě opakovaného zapojení je Organizátor a/nebo Pořadatel oprávněn soutěžní karty takové účastníka soutěže vyřadit ze soutěže.
6. Výhra a odměna
6.1. V rámci soutěže je možné získat Karton produktů Actimel s příchutí dle vlastního výběru. Pro získání výhry musí každý účastník soutěže splnit bod 5.3. Po skončení každého promodne bude vylosováno 10 výherců, kteří splnili bod 5.3, kteří budou Pořadatelem kontaktováni pro předání výhry.
6.2. Seznam výherců bude zveřejněn na: https://www.actimel.cz
6.3. Výherci budou kontaktováni na email nebo telefon, který uvedli na výherní kartě soutěže. Výhry si budou moci vyzvednout výherci přímo u Organizátora soutěže na adrese sídla Organizátora soutěže. Jiné převzetí výhry nebude možné.
7. Práva a povinnosti Organizátora a Pořadatele soutěže
7.1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na webové stránce www.actimel.cz.
7.2. Organizátor ani Pořadatel soutěže neodpovídají za to, že si výherce nepřečte výzvu o výhře. Organizátor ani Pořadatel soutěže neodpovídají za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu od Pořadatele soutěže nebo ho nekontaktoval zpět.
7.3. Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní karty, které: a) jsou neúplně vyplněné, b) u kterých byl zjištěn podvod při nedodrženi jiných podmínek soutěže, c) nebyly odevzdány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
7.4. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
8. Zpracování osobních údajů, schválení pravidel
8.1. Osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, uvedené na soutěžní kartě budou zpracovány Organizátorem soutěže jako správcem a dále Pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti účastníka soutěže v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům, poté budou soutěžní karty obsahující osobní údaje skartovány.
8.2. Vezměte, prosím, na vědomí, že jako subjekt údajů máte následující práva:
- právo na přistup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny,
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,
- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracovávaní Vašich osobních údajů, případně proti profilování,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. V případě rozporu ustanoveni těchto Pravidel a propagačních materiálů tykajících se soutěže, nejasnosti tykajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanoveni těchto Pravidel.
9.2. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplně a závazné znění pravidel
soutěže je k dispozici na webové adrese www.actimel.cz.
V Praze, dne 4. 4. 2018