Navštivte nás

Pravidla soutěže „Soutěž o kolosální výkon s Actimelem“

 

 

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž o kolosální výkon s Actimelem“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. 

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků.V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uvedené zveřejněno na adrese www.actimel.cz.    

 

1.Pořadatel a technický správce soutěže

 

Pořadatelem soutěže je Danone a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514(dále jen „pořadatel“).

 

Technický servis soutěže zajišťuje: Barracuda BS spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 1199/7, Česká republika, IČO: 49707418, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 22873 (dále jen "technický správce"). Infolinka technického správce: +420  222 360 360  (9:00 do 16:00 hod.) nebo e-mail: help@sms-souteze.cz.

 

Tato soutěž je pořádána ve spolupráci se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, Praha 5, 158 00, Česká republika, IČO: 44012373,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19737(dále jen „Ahold a.s.“).

 

2.Termín a místo soutěže

 

Soutěž probíhá ve všech provozovnách Hypermarketů a Supermarketů obchodního řetězce Albert (provozovaného spol. Ahold a.s.) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 1. 3. 2019 00:00:01 do 31. 3. 2019 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“)

Doba trvání soutěže je pro účely účasti v soutěži a udělení výher rozdělena do 4 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:

  1. kolo: 1.3.2019 00:00:01– 8.3.2019 23:59:59

  2. kolo: 9.3.2019 00:00:01– 16.3.2019 23:59:59

  3. kolo: 17.3.2019 00:00:01– 24.3.2019 23:59:59

  4. kolo: 25.3.2019 00:00:01– 31.3.2019 23:59:59

(dále jen „soutěžní kolo“)

 

3. Komu je soutěž určena?

 

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám – spotřebitelům starším 16 let s doručovací adresou na území České republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít nebo získat souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry; pořadatel nebo technický správce jsou oprávněni si od účastníka vyžádat tento souhlas v písemné formě. Pokud jim takový souhlas není  na základě vznesené žádosti poskytnut ve lhůtě 5 dnů od odeslání žádosti o předložení souhlasu, jsou oprávněni účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit) (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 

4. Pravidla soutěže

 

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. 3 výše

 

2. v době trvání a místě konání soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí alespoň jedno balení nápojů ACTIMEL 4x100g nebo ACTIMEL 8x100g libovolné příchuti (dále také jako „soutěžní výrobek“), za nějž obdrží účastník od prodejce účetní doklad, resp. účtenku (dále jen „soutěžní nákup“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu. 

 

3. následně, opět v době trvání soutěže soutěžící zašle technickému správci soutěže SMS zprávu (bez diakritiky) ve tvaru: „ALBERTmezeraCISLOUCTENKY“(dále jen „soutěžní SMS zpráva“), a to na číslo 736 333 444(dále jen „soutěžní číslo“). Číslem účtenky se rozumí číslo na účtence označené jako ID účtu. Příklad: „ALBERT 12345678912345678“.  

 

4. soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším soutěžním nákupem splňujícím pravidla této soutěže (vždy však max. 5x denně, viz níže)S KAŽDOU ÚČTENKOU JE MOŽNÁ VŽDY JEN JEDNA SOUTĚŽNÍ ZPRÁVA!(bez ohledu na to, nákup kolika soutěžních výrobků soutěžní účtenka prokazuje. Tzn., konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu účtenku, a jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup). 

 

5. SMS zprávy jsou zařazovány do databáze postupně dle času doručení. Soutěžní SMS zprávy jsou u jednoho účastníka evidovány dle telefonního čísla, z nějž byly odeslány. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže (resp. jeho soutěžní SMS zpráva do konkrétního soutěžního kola) okamžikem doručení potvrzující SMS od technického správce (viz dále) soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci) (dále jen „soutěžní registrace“).

 

6. DATUM ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍ SMS ZPRÁVY MUSÍ BÝT SHODNÉ ANEBO NÁSLEDOVAT ZA DATEM SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU, ČAS ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍ SMS ZPRÁVY MUSÍ NÁSLEDOVAT AŽ PO ČASU SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU. Účastník soutěže je povinen (bude-li o to požádán) pro prokázání případného oprávněného nároku na výhru předložit originál účtenky od soutěžního nákupu, se kterým se stal výhercem v soutěži. Předložení dokladů o soutěžním nákupu může být technickým správcem či pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

 

7. Soutěžní SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR. SMS zprávy odeslané z potlačených (skrytých) čísel, z internetu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, nebudou do soutěže zařazeny.

 

8. Za každou soutěžní účtenku obsahující soutěžní nákup lze zaslat pouze jednu soutěžní zprávu, každý den však maximálně5 SMS zpráv z jednoho telefonního čísla. Jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem. Pokud technický správce či pořadatel zjistí opak, bude takový soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen. Mobilní telefonní číslo, ze kterého soutěžící zaslal soutěžní SMS je považováno za mobilní telefonní číslo soutěžícího.

 

9. Technický správce i pořadatel si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti soutěžních SMS zpráv, jakož i právo soutěžní SMS zprávy nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly ze soutěže vyřadit. Pořadatel ani technický správce nenesou odpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře v průběhu trvání soutěžního období přístup pro přijímání SMS zpráv soutěžících na soutěžním telefonním čísle.

 

10. Cena odeslané SMS je dle tarifu vašeho operátora. Účastník, který odeslal soutěžní SMS zprávu ve správném tvaru, dostává zpětnou SMS zprávu, která ho informuje ostavu:

 

Typ SMS

Text zpětné SMS 

 

Neplatná SMS - před začátkem soutěže

Vase SMS nebyla zaregistrovana, zaslete ji prosim znovu v terminu konani soutaze od 1.3. - 31.3.2019. Vice na www.actimel.cz

 

Registrace do soutěže

 

Jste registrovany do souteze s Albertem. V pripade vyhry vas budeme kontaktovat. Uschovejte si pokladni doklad. Vice na www.actimel.cz

 

Vyčerpaná denní registrace do soutěže

Jiz jste vycerpal(a) denní limit pro registraci do souteze. Registrujte opet novou účtenku zítra. Uschovejte si pokladni doklad. Vice na www.actimel.cz

 

Neplatná SMS - chybný formát

Vase SMS nebyla zaregistrovana z duvodu spatneho formatu SMS. Poslete prosim v tvaru: ALBERT CISLOPOKLADNIHODOKLADU. Pravidla na www.actimel.cz

 

Neplatná SMS – DUPLICITA

 

Vase SMS nebyla zaregistrovana z duvodu duplicity cisla pokladního dokladu. Vice informaci a pravidla na www.actimel.cz

 

Neplatná SMS - po ukončení soutěže

 

Vase SMS nebyla zarazena z duvodou ukonceni souteze.

 

Cena jedné SMS zprávy je podle smluvních podmínek soutěžícího s jeho mobilním operátorem. Zpětná SMS je soutěžícímu zasílaná zdarma.

 

5. Mechanika 

 

Losování výherce probíhá po ukončení příslušného soutěžního kola. Výherci budou vylosovaní z databáze registrovaných soutěžních SMS zpráv přijatých v jednotlivých dnech příslušného soutěžního kola. Počet vylosovaných výherců v jednotlivých soutěžních kol je rovný počtu dní příslušnému soutěžnímu kolu. Současně bude ke každému dni losování vylosován i jeden náhradník, který se stane platným výhercem v případě, pokud soutěžící nesplní alespoň jednu ze stanovených podmínek soutěže.

 

Losování výherců probíhá v SMS systému náhodným výběrem za účasti dvoučlenné odborné komise sestavené ze zaměstnanců technického správce.

Výherce je povinen podle článku 7 těchto pravidlech doručit technickému správci soutěžní scan / fotografii dokladu o uskutečnění soutěžního nákupu, se kterým se stal výhercem v soutěže (tj. doklad s údaji shodnými v soutěžní SMS zprávě, která se stala výherní), a to nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámením o výhře, a to z důvodu, aby mohl technický správce případně kontaktovat náhradního výherce v případě, že výherce nesplní alespoň jednu ze stanovených podmínek soutěž. V případě, že výherce nepředloží technickému správci scan / fotografii dokladu o koupě podle předchozí věty, bude výherce ze soutěže vyloučen a na jeho místo nastoupí výherce, který byl vylosován jako náhradník.

 

6. Výhry výher v soutěži: 

 

Výhrou v soutěži je: reproduktor JBL Charge 4 v hodnotě 4 690,- CZK

  • do soutěže je vloženo celkem 31 ks výhry, s tím, že každý den v době trvání soutěže získá oprávněný výherce 1 ks výhry.

(dále jen „výhra“)

 

V případě, že se do konkrétního soutěžního kola platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do příslušného soutěžního kola, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

Pokud účastník nedoručí pořadateli soutěže doklad o uskutečnění soutěžního nákupu, se kterým se stal výhercem v soutěži, splňující podmínky těchto pravidel (tzn., doklad zejm.: se souhlasícími daty, uvedením shodného čísla účtenky, které bylo zadáno do soutěžní SMS zprávy, prokazující provedení soutěžního nákupu) nejpozději do 3 pracovní dnů od oznámení výhry bude ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje soutěžící, jehož soutěžní SMS byla vybrána jako náhradník. 

 

Pořadatel, ani technický správce soutěže neodpovídá za technické obtíže správce sítě.

 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

 

7. Oznámení a předání výher

 

Výherci budou kontaktováni pořadatelem (a to na telefonním čísle, se kterým se zúčastnili soutěže) v následující pracovní den po uplynutí konkrétního soutěžního kola. Podmínkou pro vydání výhry je zaslání scanu/fotografiesoutěžní účtenky, se kterou se soutěžící stal výhercem v soutěži a doručovací adresy soutěžícího (výhradně na území České republiky) na e-mailovou adresu help@sms-souteze.cz(tzn. odpovědi na výherní zprávu), nejpozději do 3 pracovních dnů po oznámení výhry (viz výše), pokud soutěžící nesplní, resp. nesplní zcela (např. neuvede doručovací adresu) či v uvedených lhůtách nesplní tuto povinnost, nárok na vydání výhry zaniká. V případě, kdy bude mít pořadatel nebo technický správce pochybnost o pravosti účtenky, která mu byla doručena v podobě scanu/fotografie, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálu takové soutěžní účtenky(tato bude vrácena při předání výhry). V případě, že originál účtenky nebude doručen dle pokynů shora specifikovaných subjektů, resp. jejich údaje na ní nebudou odpovídat soutěžícím v rámci soutěžní SMS zadaným údajům, bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.Výherci bude výhra zaslaná na jím udanou adresu nejpozději do 30 dnů od doručení scanu/fotografie výherní soutěžní účtenky (pokud tato bude splňovat podmínky soutěže). Pokud bude po výherci pořadatel či technický správce požadovat originál soutěžní účtenky, lhůta pro odeslání výhry (vznikne-li na ni nárok) se přiměřeně posouvá.Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu účtenky během přepravy. Způsob zaslání účtenky je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího. Pořadatel ani technický správce nenese odpovědnost za (ne)doručení zásilky s výhrou, ani za škodu vzniklou užíváním výhry.

 

Křestní jméno a město výherce bude zveřejněno na webu www.actimel.cz. Výhra bude výherci zaslána pouze na území České republiky.

 

8. Všeobecné podmínky

 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Pořadatelsi vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

 

Osobní údaje soutěžících v rozsahu telefonní číslo a osobní údaje výhercú v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, doručovací adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem a technickým správcem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuti osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek bez jehož splnění se  soutěžící nemůže soutěže zúčastnit anebo pořadatel nebude schopný zajistit odeslaní výhry výherci soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a 60 dnů po jejím skončení.

 

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel a technický správce, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

 

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva: 

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, 

- právo na omezení zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedené práva přes kontaktní formulář na webových stránkách www.danone.cz/gdprochrana. Pořadatel ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách www.danone.cz/gdprochrana.

 

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a město výherce na webových stránkách , a to po dobu 60 dní od ukončení soutěže.

 

Pořadatel soutěže a technický správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

 

Pořadatel soutěže a technický správce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel soutěže a technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo technického správce je konečné.

 

Pořadatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či technického správce, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

 

Pořadatel ani technický správce soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

 

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE Danone +420 466 029 777 ve všední dny od 08:00 do 17:00 hodin. 

 

O soutěži informuje webová stránka www.actimel.cz. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webové stránce.

 

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.actimel.cz.

 

 

V Praze, dne 11. 2. 2019