Navštivte nás

Statut a pravidla soutěže "Vyhraj 10 x 13 000 Kč s Actimelem!"

 

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané "Vyhraj 10x13 000 Kč s Actimelem" (dále jen "soutěž").

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být změněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

1. Pořadatel a realizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je v České republice společnost DANONE a.s.
se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (Dále jen "pořadatel")

Realizátorem soutěže je v České republice společnost ritual communication s.r.o. se sídlem Palackého 75 / III, 290 01 Poděbrady, Česká republika, IČ: 270 75 966, DIČ: CZ270 75 966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č .: 94455 (dále jen "realizátor" )

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v provozech obchodních řetězců v období od 7.11.2018 do 31.12.2018, přičemž výhru ze soutěže lze uplatnit u pořadatele nejpozději do 15.1.2019. 
Na území Slovenské republiky probíhá soutěž ve spolupráci s DANONE, spol. s r.o. se sídlem Prievozská 4, Apollo BC II, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 275, DIČ: SK2020 373 300, a to ve stejném termínu, přičemž výhry v této soutěži jsou pro Českou a Slovenskou republiku společné.

3. Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám - spotřebitelům, kteří si v období trvání soutěže zakoupí soutěžní produkty Actimel tak, jak jsou tyto specifikovány v čl. 4 těchto pravidel, není určena zaměstnancům pořadatele, realizátora a jejich rodinným příslušníkům v řadě přímé; tyto osoby se soutěže nemohou zúčastnit. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří nesplní řádně podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra jí nebude předána. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce k účasti v soutěži, jakož i pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se platně zúčastní soutěže tak, že si během trvání soutěže v jakémkoliv obchodě v České republice nebo ve Slovenské republice koupí některý z následujících soutěžních produktů: Actimel - příchutě Bílý, Jahoda, Lesní ovoce, Multivitamin, Granátové jablko - borůvka - maca, Mango - goji - kurkuma, Šípek - brusinka - červený rybíz, Rakytník - černý rybíz – acai, v promočním obalu, t. j. v obalu informujícím o probíhající soutěži "Vyhraj 10 x 13 000 Kč s Actimelem!" (Dále jako "soutěžní produkty Actimel"). Soutěžní produkty Actimel budou uváděny během trvání soutěže na trh v České republice a ve Slovenské republice v síti všech obchodních řetězců. Soutěžní produkty Actimel jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

Výhercem výhry se stává každý, kdo splní následující podmínky:

1. najde zespodu na víčku soutěžního produktu Actimel symbol stromu
 (Dále jen "výherní víčko"),

2. zavolá nejpozději do 15.1.2019 na placenou infolinku pořadatele +420 466 029 777 v provozních hodinách: po - pá: 8:00 - 18:00 hod., kde oznámí operátorovi nalezení výherního víčka,

3. doručí realizátorovi výherní víčko na adresu: ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75 / III, 290 01 Poděbrady, Česká republika, v obálce označené "Actimel soutěž" spolu s kontaktními údaji výherce (jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa), a to nejpozději do 30.1.2019. Pořadatel ani realizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za ztrátu výherního víčka během přepravy a způsob zaslání výherního víčka je výlučně na uvážení a zodpovědnosti každého soutěžícího.

Pokud soutěžící, který najde výherní víčko nekontaktuje pořadatele prostřednictvím infolinky do 15.1.2019 a nedoručí realizátorovi výherní víčko do 30.1. 2019 spolu se svými kontaktními údaji, jeho výhra bez náhrady propadá.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy s nákupem nového soutěžního produktu Actimel.

Umístění výherního víčka do soutěžních produktů Actimel není pořadateli ani realizátorovi soutěže předem známé a s ohledem na společnou distribuci soutěžních výrobků Actimel v rámci České a Slovenské republiky není možné předem určit, kde se bude výherní víčko nacházet.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je 13 000,- Kč (slovy: třináct tisíc korun českých), a to v počtu deseti (10) výher společně pro Českou republiku a Slovenskou republiku, netto. 
V soutěži je 10 výherních víček, v celé soutěži tedy může být 10 výherců, a to dohromady pro Českou a Slovenskou republiku.

6. Daň z výhry

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč vč. DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň).  Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem soutěže. 

7. Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher a sjednání převzetí výhry, bude výherce kontaktovat realizátora ritual communication s.r.o. se sídlem Palackého 75 / III, 290 01 Poděbrady, Česká republika na telefonním čísle: +420 325 611 957 nebo na e - mailové adrese michaela@ritualni.cz, kde s ním bude dohodnut způsob předání výhry. Výhra zdaněná v souladu s čl. 6 těchto pravidel bude výherci poukázána na jím oznámený bankovní účet a v případě, že výherce nemá zřízen bankovní účet, bude mu výhra vyplacena v hotovosti na základě písemného předávacího protokolu, a to po doručení výherního víčka realizátorovi. Způsob předání výhry bude předmětem dohody mezi realizátorem a výhercem.

Křestní jméno a obec, kde se nachází bydliště výherce, bude zároveň zveřejněny na webu www.actimel.cz. S tímto uděluje každý účastník svou účastí v soutěži svůj výslovný souhlas.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než na uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou používáním výhry.

8. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

Účastí v této soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výherce je srozuměn a bere na vědomí, že společnosti DANONE a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 jako správce zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a bankovní údaje (tj. název banky a číslo účtu ve formátu IBAN) pro účely realizace a vyhodnocení soutěže podle těchto pravidel a pro předání výhry. Právním základem zpracování osobních údajů výherce je plnění smlouvy, neboť bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů není možné výhru výherci poskytnout. V případě soutěžícího, který se z důvodu nedodržení těchto pravidel nestane výhercem je právním základem zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení a důvod, pro který se soutěžící nestal výhercem, oprávněný zájem pořadatele soutěže.

Osobní údaje soutěžících, kteří se nestaly výherci, budou z důvodu případné kontroly pořadatele soutěže archivovány v nezbytném rozsahu po dobu 2 měsíců ode dne skončení soutěže. Osobní údaje výherců, budou z důvodu případné kontroly pořadatele soutěže ze strany kontrolních orgánů a za účelem zajištění právních nároků pořadatele archivovány v nezbytném rozsahu po dobu 3 let ode dne skončení soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví delší lhůtu.
Pořadatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "Nařízení") správcem při zpracovávání osobních údajů. Realizátor je ve smyslu Nařízení zpracovatelem.
Každý výherce i soutěžící, který se nestal výhercem, má jako subjekt údajů následující práva:
- právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda se jeho osobní údaje zpracovávají, pro jaký účel, jaký je rozsah údajů, které se zpracovávají a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
- právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost údajů, podle kterého může získat osobní údaje, které se ho týkají, v strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného zpracovatele osobních údajů,
- právo vznést proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, námitky,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, v případě porušení práv soutěžícího, které mu vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn uvést a použít bezplatně křestní jméno a obec, v níž je adresa pobytu výherce, na www.actimel.cz v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele.

Osobní údaje poskytnuté výhercem mohou kromě pořadatele zpracovávat jako zpracovatelé marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, realizátor soutěže, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou poskytovány mimo území Evropské unie.
V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem jako správcem osobních údajů se může výherce nebo soutěžící, který se nestal výhercem, obrátit na pořadatele přes kontaktní formulář nacházející se na webových stránkách www.danone.cz/gdprochrana. Na této adrese může soutěžící uplatnit svá práva dotčené osoby, případně podat u pořadatele námitky, žádosti, stížnosti, dotazy, případně kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Objednatel má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Změny pravidel se budou dělat prostřednictvím písemných číslovaných dodatků, s účinností od jejich zveřejnění na webové stránce www.actimel.cz.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se soutěže. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele nebo jeho výrobků nebo byl z takového jednání důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky v souvislosti s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE pořadatele +420 466 029 777, po - pá: 8:00 - 18:00 hod.

O soutěži informují webové stránky www.actimel.cz.
Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webových stránkách www.actimel.cz.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.actimel.cz.

V Praze, dne 1.11. 2018