Navštivte nás

Statut a pravidla soutěže „Vyhraj skútr“

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhraj skútr“ (dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a zároveň organizátorem soutěže je společnost Danone a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, DIČ: CZ45272972 (dále jen „pořadatel“).
Tato soutěž je pořádána ve spolupráci se společností Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice,Počernická 257, PSČ 25073, Česká republika, IČO: 649 45 880 (dále jen „Penny Market s.r.o.“).

2. Termín a místo soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v provozovnách obchodního řetězce Penny Market s.r.o.v období od 12. 7. 2018 do 22. 8. 2018, přičemž výhru ze soutěže je možno u pořadatele uplatnit nejpozději do 31. 8. 2018.

3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky. Není určena zaměstnancům pořadatele, organizátora, dodavatelů a jejich rodinným příslušníkům v řadě přímé. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěživ souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže
Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že během doby trvání soutěže v jakémkoliv obchodě v sítiPenny Market s.r.o. po celé České republice koupí některý z následujících soutěžních produktů:
Actimel – 1 balení produktů Actimel příchutě Bílý, Jahoda, Multivitamín vpromočním obale(promoční obal: balení, ve kterém soutěžící najde soutěžní kupón, přičemž na obale bude promo polep), tj. v obale informujícím o konání soutěže „Vyhraj skútr“ (dále jako „soutěžní produkty Actimel“). Soutěžní produkty Actimel budou uváděny během trvání soutěže na trh v České republicev síti Penny Market s.r.o. Soutěžní produkty jsou určeny pro Českou republiku. Výhercem některé z níže uvedené výhry se stává soutěžící, který splní následující podmínky:
1. Během doby trvání soutěže (případně ještě před termínem zahájení soutěže, když prodej produktů v promočním obale může začít ještě před termínem zahájení soutěže) zakoupí v síti obchodů Penny Market s.r.o. nejméně jedno balení soutěžních produktů. Pod přebalem soutěžních produktů se nachází soutěžní kupón.
2. V případě, že soutěžící nalezne na soutěžním kupónu symbol skútru nebo šátku Buff, zavolá nejpozději do 31. 8. 2018 na placenou infolinku +420 466 029 777, po – pá: 8:00 – 18:00 hod., kde oznámí operátorovi nalezení výherního kupónu a výhru, která je na něm vyobrazena.
Soutěžící dále zašle a/nebo osobně předá pořadateli na adrese sdělenou operátoreminfolinky účtenku spolu s výherním kupónem, přičemž tato účtenka s kupónem spolu s kontaktními údaji výherce bude pořadateli doručena nejpozději do 10. 9. 2018. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu výherního kupónu během přepravy a způsob doručení výherního kupónu je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího.
3. V případě nalezení slevového kupónu, soutěžící využije kupón na další nákup produktůActimel bez nutnosti kontaktování infolinky. Slevový kupón lze uplatnit pouze při nákupu produktů Actimel v provozovnách obchodního řetězce Penny Market s.r.o.
Pokud výherce nejpozději do 31. 8. 2018 pořadatele s nárokem na výhru na uvedené infolince nezkontaktuje, a/ nebo nejpozději do 10. 9. 2018 nedoručí pořadateli výherní účtenku s výherním kupónem spolu s kontaktními údaji, jeho výhra bez náhrady propadá.
Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy s nákupem nového soutěžního produktu Actimel.
Umístění výherních kupónů do soutěžních produktů není pořadateli soutěže ani společnosti Penny Market s.r.o. předem známo a nelze předem určit, kde (v jaké provozovně obchodního řetězce PennyMarket s.r.o.) se bude výherní kupón nacházet.

5. Výhry v soutěži:
Soutěžící mají v této soutěži možnost získat následující výhry:
-  3x skútr Piaggio v hodnotě 69 990,- Kč (celkem 209 970,- Kč), přičemž prvý výherce získá červený skútr, druhý výherce získá modrý skútr a třetí výherce získá bílý skútr,
-  50x šátek Buff v hodnotě 435,- Kč (celkem 21 750,- Kč),
-  60 000x (resp. Všechny zbylé kupony v soutěži) slevový kupon na další nákup produktůActimel v síti Penny Market s.r.o. na slevu 10,- Kč z kupní ceny balení produktů Actimel při jednom nákupu; slevové kupony mohou být soutěžícími uplatněny v období od 12. 7. do 31. 8. 2018 včetně.
V celé soutěži se nachází 3 výherní kupóny obsahující symbol skútru, a 50 výherních kupónů obsahující symbol šátku, zbylé kupóny obsahují slevový kupón.
Daň z výhry:
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená Výherci o srážkovou daň ponížena.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěžestanovena.

6. Oznámení a předání výher
Pro oznámení výher a dohodnutí předání výhry, bude výherce kontaktovat placenou infolinku +420 466 029 777 v době po – pá: 8:00 – 18:00 hod., kde s ním bude dohodnuto místo, adresa a způsob předání výhry.
Výhra – šátek Buff - bude výherci pořadatelem soutěže zaslána na jím sdělenou kontaktní adresu, a to za podmínky, že pořadateli bude doručena účtenka spolu s výherním kupónem a kontaktní adresou pro zaslání výhry nejpozději do 10. 9. 2018.
Výhra - skútr Piaggio - bude předána každému výherci osobně v Praze, a to na základě písemného předávacího protokolu, a to pod podmínkou, že výherce doručí pořadateli soutěže účtenku spolus výherním kupónem a udělí pořadateli souhlas s pořízením obrazových a audiovizuálních záznamů výherce z předání výhry a využitím takového záznamu pro marketingové účely pořadatele a souhlas sezveřejněním svého jména na webu www.actimel.cz a oficiální Facebookové stránce Actimel(facebook.com/actimelczech). Termín a způsob předání výhry bude předmětem dohody mezi pořadatelem a výhercem, přičemž výherce bude povinen zajistit si na své náklady odvoz výhry.
Prvním a jediným majitelem skútru bude výherce, který si na své náklady zajistí i převod a registraci skútru.
Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

7. Všeobecné podmínky
Osobní údaje Soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefon, předané Pořadateli budou zpracovány automatizovaně a manuálně prostřednictvím zaměstnanců, proškolených dle vnitřních směrnic Pořadatele o ochraně osobních údajů, Pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů soutěžících bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, po dobu nezbytně nutnou pro předávní výher. Osobní údaje výherců budou zničeny (smazány) nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne předání výhry.
Každý Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:
- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv Soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE Danone +420 466 029 777 vevšední dny od 8:00 do 18:00 hodin. Volání na infolinku je zpoplatněno stejně jako volání nakterékoliv jiné národní číslo dle tarifu operátora soutěžícího. Soutěžící tedy může volat i v rámci svých volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru.
O soutěži informuje webová stránka www.actimel.cz. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na webové stránce.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněnav elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.actimel.cz.

V Praze dne 12. 7. 2018